תקנון חבר מביא חבר - מסלול חינוך תשפ"ב

"חבר מביא חבר" - קמפוס חרדי באוניברסיטת בר-אילן - תוכנית חינוך

נוהל לסטודנטים: השתתפות בתכניות "חבר מביא חבר"

 

אוניברסיטת בר-אילן מכירה ביעילות שיטת הגיוס "חבר מביא חבר" ככלי למשיכת מועמדים איכותיים ללימודים באוניברסיטה. האוניברסיטה מזמינה את הסטודנטים לקחת חלק פעיל בתכניות "חבר מביא חבר" במידה ומתקיימות במחלקה בה לומדים, תוך שימת לב לנוהל מטה.

1. תנאי השתתפות בתכנית "חבר מביא חבר":

1.1 מועמד המעוניין להשתתף בתכנית "חבר מביא חבר" ישלח פרטיו במהלך תקופת התכנית לכתובת הדוא"ל שהוגדרה לעניין זה, בצירוף פרטיו של סטודנט ממליץ ואישור הסטודנט להגשת שמו כממליץ.

1.2 מועמד שפרטיו נקלטו בהצלחה בכתובת שהוגדרה להגשת מועמדות לתכנית, יקבל תוך 48 שעות אישור על קבלת פרטיו לכתובת הדוא"ל ממנה שלח את פרטיו.

1.3 ככל שפרטיו של המועמד אינם מופיעים במועד קליטתם במאגר המועמדים של המחלקה המפעילה את התכנית – יוגדר כ"משתתף" בתכנית.

1.4 למען הסר ספק, אין בקליטת פרטיו של המועמד/החבר ו/או במשלוח אישור על קבלת פרטיו ע"י המחלקה המפעילה את התכנית, כדי לחייב את אוניברסיטת בר-אילן לקבלו ללימודים באוניברסיטה.

2. תנאים לקבלת התגמול:

2.1 סטודנט אשר פרטיו הועברו כממליץ לתכנית "חבר מביא חבר" ע"י מועמד אשר התקבל והחל לימודיו בפועל באוניברסיטה, יהיה זכאי לקבל את התגמול המוצע במסגרת התכנית. זאת לאחר שנבדק והובהר כי החבר סטודנט פעיל והשלים לכל הפחות שלושה חודשי לימודים במסגרת המחלקה אליה הגיש מועמדותו.

2.2 חלוקת התגמול תתואם עם הסטודנט הממליץ. התגמול לא יעלה על 500 ש"ח בגין הבאת חבר ומספר החברים שיומלצו ע"י סטודנט בודד לא יעלה על 3.

3. שונות

3.1 אוניברסיטת בר-אילן רשאית לשנות בכל עת את תקופת תכניות "חבר מביא חבר" הפועלות באוניברסיטה, ו/או את תנאי התכניות ו/או לבטל תכנית ספציפית או את כולן לפי שיקול דעתה.

3.2 אוניברסיטת בר-אילן אינה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למועמד ו/או משתתף ו/או ממליץ זכאי ו/או לצד שלישי כלשהו (לרבות החבר) אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות בתכנית, ו/או בגין הזכייה בתגמול.

3.3 אוניברסיטת בר-אילן אינה נותנת כל התחייבות בקשר עם התגמול המוצע, והאחריות הבלעדית לתגמול היא של המחלקה האחראית לתכנית, וכל משתתף או ממליץ זכאי בתכניות אלו מוותר על כל טענה כלפי אוניברסיטת בר-אילן בקשר עם התגמולים המוצעים במסגרת תכניות אלו.

3.4 חברי סגל ועובדים מנהליים של האוניברסיטה אינם רשאים להשתתף בתכניות "חבר מביא חבר" ולא יהיו זכאים לגמול כלשהו בגין תכניות אלו.

 

מסמך זה כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.